Maksu- ja pe­ruu­tuseh­dot

1. Varaus ja sen vah­vis­ta­mi­nen


Varausta tehtäessä lei­rin­tä­alue ottaa asiakkaan tiedot (nimen, osoitteen, pu­he­lin­nu­me­ron, 

säh­kö­pos­tio­soit­teen) sekä tulo- ja läh­tö­päi­vä­mää­rän, jos tiedossa. Varaus on sekä asiakasta että lei­rin­tä­aluet­ta sitova,

kun lei­rin­tä­alue on vah­vis­ta­nut sen asiak­kaal­le suul­li­ses­ti tai kir­jal­li­ses­ti (esim. säh­kö­pos­ti).


2. Ma­joi­tuk­seen saa­pu­mi­nen ja pois läh­te­mi­nen 


Mökki, aitta tai lei­ri­paik­ka on asiakkaan käy­tet­tä­vis­sä tu­lo­päi­vä­nä klo 14.00 alkaen

ja se on luo­vu­tet­ta­va läh­tö­päi­vä­nä klo 12.00 mennessä. Etukäteen varattua mökkiä tai aittaa pidetään varattuna asiak­kaal­le klo 18.00 asti, ellei muuta sovita


Asiakas on alueelle saa­pues­saan vel­vol­li­nen täyt­tä­mään vi­ran­omais­ten vaatiman Mat­kus­ta­jail­moi­tuk­sen.


Ma­joi­tus­mak­su on suo­ri­tet­ta­va pää­sään­töi­ses­ti saa­vut­taes­sa lei­rin­tä­alu­eel­le joko kortilla 

(Mas­tercard, Visa tai Visa Electron) tai kä­tei­sel­lä.


3. Varauksen peruutus tai saa­pu­mat­ta jät­tä­mi­nen 


Asiakas voi peruuttaa mökki- tai ait­ta­va­rauk­sen kus­tan­nuk­sit­ta vii­meis­tään klo 14.00 mennessä

edel­li­se­nä päivänä. Jos asiakas jää saa­pu­mat­ta, eikä ole pe­ruut­ta­nut mök­ki­va­raus­ta,

on asiakas vel­vol­li­nen maksamaan yhden vuo­ro­kau­den hinnan.


Jos en­nak­ko­mak­sun maksanut asiakas peruu va­rauk­sen­sa pe­ruu­tuseh­to­jen vas­tai­ses­ti,

on lei­rin­tä­alu­eel­la oikeus pitää asiakkaan suo­rit­ta­ma va­raus­mak­su.

Jos asiakas peruu varauksen pe­ruu­tuseh­to­ja nou­dat­taen, 

on lei­rin­tä­alu­een pa­lau­tet­ta­va asiak­kaal­le va­raus­mak­su.


4. Mak­sa­mi­nen


Mökki- tai aitta-asiakkaan tulee maksaa ma­joi­tuk­sen­sa saa­pues­saan lei­rin­tä­alu­eel­le.

Sama koskee lei­ri­pai­kan mak­sa­mis­ta paitsi jät­täes­sään SFC- tai

Eurepean Key Camping Card-kortin vas­taan­ot­toon saa­pu­mi­sen­sa yh­tey­des­sä,

asiakas voi suorittaa maksun myös läh­ties­sään. Maksun voi suorittaa joko kortilla (Mas­tercard, Visa tai Visa Electron) tai kä­tei­sel­lä. 


Etu­kä­teis­va­rauk­sen yh­tey­des­sä lei­rin­tä­alu­eel­la on oikeus laskuttaa

va­raus­mak­su­na 30% varauksen koko hinnasta

(tämä koskee pää­sään­töi­ses­ti ruuhka-ajan­koh­tia, vähintään kolmen 

vuo­ro­kau­den mök­ki­va­rauk­sia tai ryh­mä­va­rauk­sia).


5. Vastuut


Lei­rin­tä­alue ei vastaa lei­rin­tä­alu­eel­le tai vas­taan­o­ton lähellä si­jait­se­vil­le park­ki­pai­koil­le

py­sä­köi­ty­jen mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen, mat­kai­lu­vau­nu­jen, hen­ki­lö­au­to­jen tai telttojen tai

niiden sisällä olevien ta­va­roi­den va­hin­goit­tu­mi­ses­ta tai ka­toa­mi­ses­ta.


Lei­rin­tä­alue ei ole myöskään vastuussa asiakkaan yleisiin tiloihin tar­koi­tuk­sel­la

tai va­hin­gos­sa jät­tä­mis­tä ta­va­rois­ta (esim. pyykit tai la­tauk­ses­sa olevat puhelimet).


Asiakas on vastuussa lemmikin ai­heut­ta­mas­ta va­hin­gos­ta lei­rin­tä­alu­eel­le

tai muille asiak­kail­le.  Mah­dol­li­set siivous- ja kor­jaus­kus­tan­nuk­set ve­loi­te­taan asiak­kaal­ta.


Asiakas voidaan poistaa lei­rin­tä­alu­eel­ta, mikäli hän tie­toi­ses­ti rikkoo lei­rin­tä­alu­een

sääntöjä vastaan. 


6. Virheet ja niiden kor­jaa­mi­nen 


Jos lei­rin­tä­alue tai sen palvelut eivät asiakkaan mielestä vastaa sitä, mitä on sovittu,

on asiakas vel­vol­li­nen tekemään rekla­maa­tion heti virheen huo­mat­tu­aan lei­rin­tä­alu­een

hen­ki­lö­kun­nal­le ja ennen lei­rin­tä­alu­eel­ta läh­te­mis­tään. Kor­jat­ta­vis­sa olevasta virheestä

ei voi valittaa jäl­ki­kä­teen.


Jos ongelman syynä on lei­rin­tä­alu­een tekemä virhe, on lei­rin­tä­alue

vel­vol­li­nen sen kor­jaa­maan, mikäli mah­dol­lis­ta. Ellei virheen

kor­jaa­mi­nen onnistu, saattaa asiak­kaal­la olla oikeus hin­nan­alen­nuk­seen.


Lei­rin­tä­alue ja asiakas hoitavat en­sisi­jai­ses­ti kes­ki­näi­set eri­mie­li­syy­ten­sä.

Yh­teys­tie­dot

Lakeistenranta Camping

Pitkälahdentie 215

 52100 Anttola

+358 50 5266025

lakeistenranta@gmail.com

Y-tunnus 2553092-1

Hyvä tietää

Alueen säännöt

Maksu- ja peruutusehdot

UKK